AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming )

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan de therapeut moet voldoen omdat hij of zij uw gegevens vastlegt in cliëntendossiers.

U vindt hier meer informatie over:

 • Behandelovereenkomst
 • Privacyverklaring en verantwoording gegevensbescherming
 • Behandelovereenkomst jonger dan 16 jaar

Klachtenprocedure
Uiteraard doet iedere homeopaat er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met de homeopaat te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wil hebben.

Wilt u een klacht indienen.  Dan kunt u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via de beroepsvereniging: NVKH. U vindt meer informatie hierover op https://www.nvkh.nl/over-ons/klachtenafhandeling-nkvh

Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met u gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.

Behandelovereenkomst tussen cliënt en therapeut:

Als u een afspraak maakt, gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden. Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie De behandelaar is gehouden aan de RBCZ beroepscode. De behandelaar stelt de belangen van de patiënt centraal in de therapie. De patiënt dient alle voor een goede behandeling relevante informatie te overleggen aan de behandelaar. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt nooit naar buiten gebracht tenzij de patiënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. De behandelaar zal, indien van toepassing, vooraf toestemming vragen aan de patiënt om voor, tijdens of na de behandelingsperiode bij de volgende personen of instanties informatie in te winnen of aan hen te verstrekken: Huisarts/Specialist/Ouders/Collega therapeuten/Waarnemer/Anderen De patiënt heeft het recht tot inzage in zijn dossier. Behandeling kinderen Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is bij kinderen tot 16 jaar voorafgaand aan de behandeling de toestemming van beide ouders/voogden vereist. Kinderen tussen de 12-16 jaar moeten akkoord gaan met de behandeling en daarom de overeenkomst mee tekenen of mondeling toestemming geven (hetgeen genoteerd wordt in het dossier). Kosten behandeling Vooraf dient patiënt geïnformeerd te worden over de kosten per consult/behandeling (zie tarieven)De kosten van de behandeling dienen na ontvangst van de declaratie binnen 14 dagen te worden overgemaakt naar het bankrekeningnummer van de praktijk. Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen. Afspraken afzeggen / niet verschijnen op afspraak Bij verhindering dient de patiënt minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen (telefonisch of per e-mail, anders wordt het consult geheel in rekening gebracht. Bij niet verschijnen zonder kennisgeving wordt de consultprijs geheel in rekening gebracht. Bij verhindering van de behandelaar dient u tijdig geïnformeerd te worden en kan op korte termijn een nieuwe afspraak worden gemaakt. Behandelovereenkomst V2019.01 Vergoeding verzekeraars De meeste maar niet alle zorgverzekeraars vergoeden  een gedeelte van de behandelingen. Informeer altijd zelf voorafgaand aan het bezoek aan uw behandelaar bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt. Stuur ontvangen declaraties altijd in (bewaar een kopie voor uzelf). Duur behandeling De therapie is opgebouwd uit een aantal consulten/behandelingen, waarbij telkens voorafgaand aan de behandeling een gesprek plaatsvindt. Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de therapie/ behandeling een vervolg zal krijgen. Bereikbaarheid Iedere homeopaat heeft een eigen bereikbaarheid.  Bijzondere bepalingen Als de behandelaar door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten/behandelingen uit te voeren, kan zij voorstellen een collega- behandelaar in zijn of haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. In het geval dat de patiënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de behandelaar kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de behandelaar. Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de behandelingen/consulten in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum. Aansprakelijkheid De behandelaar heeft een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de behandelaar is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico. Bij geschillen met de behandelaar is het advies om dit eerst te bespreken met uw behandelaar. Als u er samen niet uitkomt, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Uw behandelaar kan u hierover informeren. Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. Behandelovereenkomst V2019.01

Deze behandelovereenkomst zal voor de behandeling worden aan de client worden overhandigd 

Door ondertekening van deze behandelovereenkomst komen we overeen dat u bekend bent met de werkwijze van de homeopaat en toestemming geeft voor een homeopathische behandeling voor de aangegeven klacht(en). Deze klacht(en) zal/zullen elke sessie geëvalueerd worden en vastgelegd in het dossier. U bent geïnformeerd over de algemene voorwaarden met betrekking tot het beroepsgeheim van de homeopaat, afspraken consulten, behandelingen, vergoeding van de consulten en betalingsvoorwaarden, het klachtenreglement en aansluiting tuchtcollege (en weet dat deze op de www.klassiekehomeopathie.nl te vinden zijn). U verstrekt als patiënt aan de homeopaat alle voor de behandeling van belang zijnde informatie, zoals aanwezig in het medisch dossier van huisarts / specialist of andere behandelaar

Privacy verklaring en verantwoording gegevensbescherming Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, · er voor zal zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Om contact op te nemen of het advies door te geven door een praktijkassistente (na overleg met behandelend homeopaat) · Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. Privacy op de zorgnota Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum · de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behaneling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult Behandelovereenkomst V2019.01 Verantwoording gegevensbescherming Aangesloten praktijken voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming zoals die op 25 mei 2018 als nieuwe Europese privacywet is ingegaan. In deze wet staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik als therapeut aan moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers.

 

STAP 1: PERSOONSGEGEVENS De volgende persoonsgegevens worden vastgelegd in een cliëntendossier.

 • Naam, adres, postcode, woonplaats van de cliënt(en)
 • Geboortedatum van de cliënt(en)
 • Telefoonnummer en e-mail van de cliënt(en) Bij minderjarige cliënten:
 • Ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders
 • Een vinkje bij de vraag of beide ouders op de hoogte en akkoord zijn met mijn behandeling Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, worden de volgende verdere gegevens vastgelegd:
 • Huisarts;
 • School van de minderjarige cliënt

Opmerking over het vastleggen van bijzondere persoonsgegevens:

Gegevens over godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zaken m.b.t. de seksualiteit, of strafrechtelijke gegevens worden bijzondere gegevens genoemd. Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in principe verboden, tenzij u zich op een wettelijke uitzondering kunt beroepen. Indien de gegevens worden verwerkt in het kader van gezondheidszorg, hulpverlening,of sociale dienstverlening is verwerking toegestaan, maar alleen als dat gebeurt door een beroepsbeoefenaar met een beroepsgeheim of andere persoon die aan geheimhouding is gebonden. Deze uitzondering geldt dus op basis van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) ook voor complementaire of alternatieve zorgverleners die zijn geregistreerd bij RBCZ.

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, worden de volgende bijzondere persoonsgegevens vastgelegd:

 • Godsdienst of levensovertuiging;
 • Gezondheid;
 • Zaken m.b.t. de seksualiteit;
 • Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg, geweldconflicten in het gezin.

Het Burger Service Nummer (BSN)

Organisaties buiten de overheid mogen een Burgerservicenummer alleen gebruiken als dit in een wet is bepaald. En alleen voor het doel dat in de wet staat omschreven. Zorgverleners mogen het BSN bijvoorbeeld gebruiken als zij werken in het kader van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Dat is niet het geval bij een complementair, of alternatief therapeut. Zij mogen dus het BSN niet vastleggen. De declaratie in het kader van de aanvullende zorgverzekering valt niet onder de Zorgverzekeringswet en is geen grond voor het gebruik van het bsn. Wordt dus ook niet vastgelegd door een klassiek homeopaat.

Medicijngebruik Familie anamnese.

Gezondheidstoestand van de ouders, grootouders en directe familieleden. Echter zonder persoonsgegevens van de betrokkenen. Klachten betreffende de gezondheid

STAP 2: DE DOELEINDEN VASTLEGGEN VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Doeleinden van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor persoonsgegevens vastgelegd worden. Om die reden wordt als volgt omgegaan met persoonsgegevens: Dossierplicht Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden. Bewaartermijn De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft). Beroepsgeheim Voor de therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden. Minderjarigen Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

STAP 3: HOE WORDT DE CLIËNT/PATIËNT GEÏNFORMEERD
Hieronder wordt vermeld hoe de cliënt geïnformeerd wordt.

 • In het intake gesprek verifieer ik of de informatie gelezen is. Zo niet dan kunnen cliënten desgewenst ter plekke de informatie inzien. Deze informatie ligt vast in een schriftelijke behandelovereenkomst. Zo ja, sluit deze behandelovereenkomst bij in dit document.
 • Op de website staat informatie over mijn werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode.
 • Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven beide ouders toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier. Dit wordt gecontroleerd in het intake gesprek en middels een vinkje vastgelegd. Behandelovereenkomst V2019.01

STAP 4: WIE WERKEN ER DAADWERKELIJK MET DE CLIËNTDOSSIERS?
In deze stap staat vermeld wie daadwerkelijk werkt met de cliëntendossiers.

 • Ik ben ZZP-er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscodeheb ik een beroepsgeheim. Ik heb in deze als enige  toegang tot patiëntendossiers. Zij vallen eveneens onder het beroepsgeheim en hanteren dezelfde regels
 • Ik bepreek wel eens met collega’s, of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar STAP 5: HOE IS DE BEVEILIGING VAN DE PERSOONSGEGEVENS (CLIËNTENDOSSIERS) GEREGELD Therapeuten zijn verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. · Ik werk met papieren cliëntendossiers voor de homeopathie wat volledig voldoet aan alle eisen.

Deze homeopathische dossiers worden in een afgesloten kast bewaard.

STAP 6: WELKE EXTERNE PERSONEN OF BEDRIJVEN TOEGANG HEBBEN TOT DE PERSOONSGEGEVENS EN DAARMEE TOT DE GROEP VERWERKERS BEHOREN WAARMEE U EEN VERWERKERSOVEREENKOMST MOET AFSLUITEN.

 • Ik heb geen verwerkingsovereenkomsten .

 

STAP 7: HOE GAAT U OM MET DATALEKKEN

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (dus ook therapeuten) direct (binnen 72 uur na het datalek) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. Soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker. Wanneer moet u een datalek melden? U hoeft een datalek alleen te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, als dit leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt. Dat is het geval als er bij het datalek ofwel persoonsgegevens verloren zijn gegaan (ze zijn voor u niet meer terug te halen en er was geen back-up) ofwel onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens niet is uit te sluiten (iemand heeft mogelijk toegang (gehad) tot de persoonsgegevens terwijl diegene daartoe niet bevoegd was en u hebt geen controle over wat diegene met de gegevens heeft gedaan of nog zal doen). Als een datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor hun persoonlijke levenssfeer zal ik diegenen informeren. Dat kan het geval zijn als er gegevens van gevoelige aard zijn gelekt (bijvoorbeeld gezondheidsgegevens) die door derden kunnen worden misbruikt.

 • Ik zal volledig handelen en een evt lek melden.

 

Behandelovereenkomst jonger dan 16 jaar

Deze behandelovereenkomst zal voor de behandeling worden aan de client worden overhandigd

 

Bepalingen betreffende de behandelovereenkomst

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben.
 • De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van € ….,– (euro) voor het eerste consult met intakegesprek en met het bedrag van € …,– per sessie hierop volgend.
 • Betalingswijze van de behandelingen is [per pin, op rekening of contant per consult].
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. · Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de (naam beroepsorganisatie of –vereniging, www…..nl ) en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu).
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de client.